Životní prostředí > Možná řešení energetické krize > Obnovitelné zdroje energie  

Přechod na obnovitelné zdroje energie

Definice: Obnovitelné zdroje energie se vyznačují tím, že „se obnovují sami od sebe, popřípadě za přispění člověka, a to během lidských časových měřítek“ 1.

Na zemi existují tři základní obnovitelné zdroje energie2:

1.      Sluneční energie (sluneční záření)

2.      Geotermální energie

3.      Kinetická energie soustavy Země-Měsíc (mořský příliv/odliv)

Přehled vybraných obnovitelných zdrojů energie.

Výrobky firmy isoplus se nasazují všude tam, kde má být teplo dále transportováno. Trasa transportu může být dlouhá od několika metrů po mnoho kilometrů. Právě teprve možnost prostorového oddělení energetických zdrojů a jejich spotřebitelů vůbec umožňuje využívání mnoha obnovitelných zdrojů energie.

Důvody mohou být následující:

  • využití velkých geotermálních ložisek
  • integrace nákladné techniky čištění odpadních plynů, která je z ekonomického pohledu často nasaditelná pouze ve velkokapacitních zařízeních
  • využití paliv, jejichž použití je spojeno s většími náklady (například určité formy biomasy); pro spotřebitele funguje dálkové zásobování teplem vždy plně automaticky
  • integrace velkých teplených zásobníků do dálkového zásobování teplem. Pomocí tepelných zásobníků mohou být vyrovnávány mimo jiné i výkyvy dostupnosti tepla v průběhu dne (například u velkých solárních zařízení). Dodatečně mohou být tepelné zásobníky použity při dočasné nadprodukci elektrické energie (například z větrné energie nebo fotovoltaiky) tím, že se přebytečná elektřina transformuje na teplo a použije se tak k vytápění.
  • uchovávání tepla může být v jednotlivých případech energeticky výhodnější než uchovávání elektřiny, například v bateriích nebo přečerpávacích elektrárnách.

Energetické zásobování z obnovitelných zdrojů je často strukturováno velmi decentrálně. Tím v energetickém oboru vznikají mimořádné příležitosti ale i výzvy. 


[1] Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, strana 53

[2] Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, kapitola 3