Bioenergie & zemědělství  

Bioenergie & zemědělství

Biomasa je dnes chápána jako důležitý fundament energetického zásobování budoucnosti. Dodavatelé primárních energií jsou často podniky ze zemědělství a lesnictví. Stále více těchto podniků se snaží samostatně přeměňovat primární energie na koncové jako je teplo či elektřina. Tím lze podstatně zvýšit vnitropodnikovou tvorbu hodnot. Následkem toho vzniká mnoho projektů menších místních vedeních tepla. Potrubní systémy isoplus se přitom mnohokrát osvědčily.

isoplus chápe menší až střední projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie jako svébytný trh. Technicky se tyto projekty sice většinou neliší od klasického dálkového zásobování teplem – rozdílné jsou však většinou rámcové hospodářské podmínky. Decentralizované zásobování z malých až středních zařízení je spojeno s mimořádnými příležitostmi, ale i výzvami.

Mezi jinými se jedná o to, jak sloučit nízké investiční náklady s vysokou provozní efektivitou. To je u malých projektů obvykle ještě důležitější než u velkokapacitních zařízení. Za určitých okolností mohou být řešením ohebné potrubní systémy isoplus.

Iniciátory menších projektů jsou často angažovaní občané, kteří ovšem mají malé profesní zkušenosti v energetickém sektoru. Velký důraz se tudíž klade na odborné poradenství spolehlivým partnerem; pracovníci firmy isoplus jsou osvědčenými odborníky.

isoplus se dlouhodobě stará o vynikající vyškolení svých pracovníků. Nepovažuje je jen za pouhé prodejce, nýbrž spíše za poradce zákazníků. Do většiny projektů se naši pracovníci zapojují již ve fázi plánování a doprovází je až po jejich dokončení. Také provoz mnoha dokončených projektů probíhá nadále pod dohledem našich pracovníků, např. měřících techniků při kontrolách vedení, a za podpory zázemí zajišťovaného zkušenými techniky (viz také služby).

Díky tomuto přístupu Vás můžeme podporovat při hledání ekonomicky a ekologicky optimálního řešení pro Váš projekt. Těšíme se na spolupráci.